Fastigheten Hägerstens historik

Kvartersnamnet kommer av att markerna tillhörde Hägerstens gård. 1860 avstyckades en del som då kallades Johannisberg men senare fick namnet Eolshäll. 

Eol var i den grekisk-romerska mytologin vindarnas gud. Området inköptes av en lektor Per Magnus Elmblad, som kom att bli stor mark- och husägare i trakten.År 1868 skänkte Elmblad fastigheten till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, i vars styrelse han satt. EFS drev missionsskola i ett stort trähus fram till 1876, då verksamheten flyttade. Elmblad återköpte sin gåva och sålde sedan till Stockholms stad. 1897 inrättades Sveriges första alkoholisthem, som 1916 byggdes om till barn- och ungdomshem. Den mindre trävillan, som var badhus, blev personalbostäder.

År 1945 lät Stockholms barnavårdsnämnd riva det stora trähuset och ersätta det med en putsad tvåvåningslänga, ritad av arkitekten Birger Jonson. Eolshäll kompletterades med skol- och gymnastikbyggnader och ingick i vad som kallades Göte Olssons pojkhem. Bebyggelsen längs Mälaren bedöms av Stadsmuseet ha ett kulturhistoriskt värde. 2004 övertogs Eolshäll av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: