Historik om Hammarö

Farsta är en av de äldsta boplatserna i Stockholms södra omgivningar. Vid Farsta gård finns en runsten som troligen ristats på mitten av 1000-talet. 

När det moderna Farsta planerades på 1950-talet fick många gator och kvarter namn efter värmländska samhällen, som Hammarö utanför Karlstad och bruket Nykroppa i sydöstra Värmland.Farsta planerades och byggdes under en brytningsperiod. 1950-talets hantverksmässiga kunnande fanns kvar men började ersättas av 1960-talets mer storskaliga och industrialiserade produktion. Punkthusen på kullen är tydliga exempel på det nya byggandet med betongelement. Genom de omgivande lägre lamellhusen skapas ändå lite av de för femtiotalet så typiska kvarteren med grannskapskaraktär.

Hammarö är ett av ett antal monteringsfärdiga standarddaghem som uppfördes av Stockholms stads Barnavårdsnämnd åren kring 1960. De ritades med lätt varierade fasader och färger av Fastighetskontoret under ledning av dess chefsarkitekt Nils Sterner. Under 1980-talet samt under 1995 byggdes Hammarö om i omgångar för olika ändamål. År 2004 förvärvades det av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: