Historik om Lilla Gungan 8

Under slutet av 1800-talet upplevde Stockholm en hastig tillväxt och befolkningsökning. För att säkra mark för bostadsbyggande gjorde staden stora förvärv i ytterområden och 1904 inköptes Enskede Gård. 

Delar av ägorna avsattes för slakteri medan det mesta planlades för bostäder. Utbyggnaden förvaltades av stadens Lantegendomsnämnd.

Gamla Enskede började bebyggas 1908. 1911 fick Enskede elektrisk ström och samma år uppfördes trävillan vid Lilla Gungans väg 8. Det var ursprungligen ett parbostadshus med två entréer, vars utformning följde Statens Byggnadsbyrås mönsterritningar med hustyper som gick tillbaka på äldre borgerlig småstadsbebyggelse. De hade upprättats av Gustaf E Pettersson, som var flitigt anlitad arkitekt i Enskede.

Kvarters- och gatunamnet kommer av en 1700-talskrog som låg vid Gamla Dalarövägen vars fastighet 1808 delades upp i två torp, Stora och Lilla Gungan. Den ursprungliga bakgrunden till namnet finns i ett dokument från 1784 där marken beskrivs som gungfly, som krävde mödosamt uppodlingsarbete. Ordet gungfly innebar att marken var mestadels sankmark och att det kändes som att den sviktade. År 2004 förvärvades fastigheten av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: