Historik om Svanholmen 1

Vårberg är delvis mycket kuperat vilket utgjorde en av förutsättningarna för hur stadsdelen planerades.

Vårbergstoppen intill sjukhemmet är en av flera skapade höjder, med fyllnadsmassor från tunnelbanebyggandet och citysaneringar. Stadsträdgårdsmästaren Holger Blom strävade efter att ge dem en medveten konstnärlig utformning.

Vårbergs sjukhem byggdes 1970, som sjukhus. Det ritades av Ervin Pütseps arkitektkontor, ansvarigt för flera sjukvårdsinrättningar på 1970-talet, och uppfördes av Yngve Kullenbergs Byggnadsbolag. Sjukhemmet består av ett högre skivhus med en vidhängande lägre del. Arkitektoniskt har det en stram utformning, med löpande horisontella fönsterband, som motsvarar tidens rationella syn på byggande.

Vårbergs sjukhem är en av fem liknande anläggningar som uppfördes parallellt i Stockholms ytterområden. Trots ombyggnader under 1990-talet med fasadförändringar, som exempelvis terrassbalkongerna, är det den anläggning som är närmast ursprungligt utseende. 1997 gjordes det om från sjukhus och 2004 övertogs det av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, som förvaltar stadens omsorgsfastigheter.

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-12-19
Klassificering: Grönt 
Utförd av: tockholms stadsmuseum.
Motivering: Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Dela på: