Ägardirektiv för 2017-2019

Micasa Fastigheter ska utifrån de övergripande inriktningsmålen:

Ett Stockholm som håller samman

• ansvara för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyror till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden

• aktivt bidra till att uppfylla stadens bostadslöfte för personer över 85 år

• aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna och vara återhållsamt med standardhöjningar i samband med upprustning

• aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i servicen gentemot hyresgästerna

• aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärs- och anhörigorganisationer

• delta i kontinuerlig samverkan med berörda nämnder i den årliga äldreboendeplaneringen

• delta i stadens arbete med en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020–2040 10 Micasa Fastigheter Årsredovisning 2016

• delta i stadens utredning (ÄBO) om att tydliggöra funktionen för olika former av bostäder för äldre i syfte att höja trygghet och skapa gemenskap

• medverka i äldrenämndens utredning om profilboende och intressentboende

• medverka i äldrenämndens utredning om strategi för trygghetslarm i särskilt boende

• delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp

• tillhandahålla evakueringslägenheter vid renovering i bolagets fastigheter

• prioritera brandpreventivt arbete

• aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att tillskapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera

• delta i stadens arbete med att göra en översyn av organisationen för att ytterligare stärka och snabba på utbyggnaden av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning och organisation och ansvarsfördelning för att säkerställa och tydliggöra stadens äldreboendeplanering

• aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att skapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera

• delta i stadens arbete med att göra en översyn av organisationen för att ytterligare stärka och snabba på utbyggnaden av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning.

• prioritera brandpreventivt arbete

Ett klimatsmart Stockholm

• arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi

• aktivt bidra till att nå stadens mål om 70 procent matavfallsinsamling till år 2020

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

• medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar

• följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB  

                                                      2016     2017     2018     2019

Resultat efter finansnetto, mnkr     90           67          42         45

Investeringar, mnkr                       755        400        415        415

Dela på: