Ägardirektiv för 2018-2020

Micasa Fastigheter ska utifrån de övergripande inriktningsmålen:

Ett Stockholm som håller samman

 • skapa fler bostäder med fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre, som målgruppen har råd att efterfråga, genom nyproduktion eller i bolagets befintliga fastigheter
 • aktivt bidra till att uppfylla stadens bostadsmål för personer över 85 år
 • delta i stadens arbete med att göra en översyn av organisationen för att ytterligare stärka och snabba på utbyggnaden av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning
 • aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att skapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända ensamkommande flyktingbarn med flera
  aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i felanmälan och övrig service gentemot hyresgästerna
 • aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärs- och anhörigorganisationer
 • delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp
 • samverka med berörda nämnder för att på kort och lång sikt säkerställa behovet av äldreboendeplatser inom staden 
 • prioritera brandpreventivt arbete
 • bidra till äldrenämndens och socialnämndens arbete att, utifrån en behovsanalys, stärka kapaciteten att tillgodose behovet av stadigvarande boendeplatser för äldre personer i drogmissbruk och/eller beroende som lever i hemlöshet

Ett klimatsmart Stockholm

 • arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi
 • arbeta för att nå stadens mål om matavfallsinsamling

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

 • medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffek-tiva lokallösningar
 • i samråd med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB revidera nuvarande ramavtal med staden utifrån förändrade förutsättningar att gälla senast från och med 2019
 • genomföra försäljningar som stärker bolagets soliditet
 • följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer och av kommunfullmäktige gemensamma direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Dela på: