Historik om Backlöken 5

Fastigheten Backlöken 5 består av två byggnader vid Backlöksvägen i Hässelby Villastad, som uppfördes av Stockholms Barnavårdsnämnd 1972.

De användes ursprungligen som daghem med annex. Ägande och förvaltning övertogs först av AB Familjebostäder och 2004 av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. I dag hyrs Backlöken 5, liksom Myrbräckan 8, av en privat vårdgivare som driver Törngårdens Autism Center.

Byggnaderna är båda i ett plan och klädda med röd stående lockpanel i trä. Huvudbyggnaden karaktäriseras av rumshöga burspråkspartier med spröjsade fönster från golv till tak. Arkitekt var Kjell Abramson, som drev arkitektkontor tillsammans med Brita Abramson mellan 1959 och 1989, det vill säga i trettio år. De har ritat många av de anläggningar som ägs av Micasa, till exempel Backlura och Eklövets gruppboenden i samma stadsdel som Backlöken.

Jan Gezelius svarade för markplaneringen. Han var under en period ansvarig för Stockholms parker vid Stadsbyggnadskontoret. Gezelius drev även egen verksamhet och anses som en av det sena 1900-talets främsta svenska arkitekter, med prisbelönta projekt som Etnografiska Museet i Stockholm. Han hann även med att vara ledamot av Konstakademien, slottsarkitekt för Strömsholms slott och professor i landskapsarkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Törngårdens omgivningar, Backluraområdet, utgörs av för Hässelby Villastad typiska småhuskvarter. År 1885 förvärvade Stockholms stad egendomarna Riddersvik och Lövsta, i dåvarande Järfälla socken, och anlade ett renhållningsverk som fick direkt järnvägsförbindelse med sop-lastningsstationer i innerstaden. Vid Kyrkhamn väster om Lövsta byggdes en del flerbostadshus men staden vägrade att upplåta egnahemstomter åt arbetarna varför de vände sig till Trolle-Bonde på Hässelby slott, som upplät arrendetomter åt dem. De första egnahemmen på sådan mark byggdes 1893 och blev början till Hässelby Villastad.

År 1914 blev samhället Riddersvik municipalsamhället Hässelby Villastad, med egna politiska organ och myndigheter. 1926 blev det en köping och samma år kunde den första stadsplanen fastställas. På planen saknades fortfarande namn på gator och Backlurakvarteren ingick inte.

Kvartersnamn fastställdes av Länsstyrelsen 1933 medan gatunamn fastställdes först efter inkorporeringen med Stockholm 1949. Redan då hade staden planer på kraftig utbyggnad av bostadsområden i stadsdelen men stora delar förblev ändå länge oexploaterade. Först på 1960-talet fastställdes en övergripande generalplan som sedan följdes av delstadsplaner, i början av 1970-talet till exempel för Backluraområdet.

Mer än hälften av alla gator i stadsdelen har fått namn ur kategorin ”växter”, alla tillkomna efter 1949. Backlök är en flerårig ört med brunvioletta blommor och en stjälk som kan bli upp till sex decimeter hög. I Sverige förekommer den mest i de södra och mellersta delarna av landet.

Dela på: