Historik om Frösätra

Sätra betyder skogsäng och fram till 1960-talet var trakten ett glest befolkat jordbrukslandskap. Sätra gård är känd sedan 1300-talet och har ägts av flera adliga familjer innan den i slutet av 1800-talet donerades till tre fromma välgörenhetsstiftelser. 

Många års förhandlingar ledde till att staden fick köpa ägorna och kunde inleda en planläggning.Efter att en stadsplan fastställts började det moderna Sätra att byggas 1964. På några få år växte en stadsdel med centrum och bostäder för 30 000 människor fram, det vill säga en normalstor svensk stad. Bebyggelsen är enhetlig och är ett exempel på övergången från 1950-talets hantverk till 1960-talets storskaliga byggande. Frösätra uppfördes 1973 av det allmännyttiga bostadsbolaget AB Svenska Bostäder.

Frösätra rymmer servicelägenheter och olika former av omsorgsboende men även bibliotek, förskola och dagverksamhet. Arkitekt till detta och flera andra hus i Bredäng och Sätra var Carl-Edvin Sandberg. Utformningen med putsade fasader och pulpettak är typisk för 1970-talet. De stora terrassbalkongerna är senare tillbyggnader. År 2004 övertogs Frösätra av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: