Historik om Klofibblan 24

Fastigheten Klofibblan 24 utgörs av en byggnad vid Svärdsliljevägen i Hässelby Villastad, som uppfördes av 1999 Stockholms stad för Svärdsliljans gruppboende.

Bostadshuset ersatte en barnstuga som Stockholms Barnavårdsnämnd hade uppfört 1973. 2004 övertogs ägande och förvaltning av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Fastigheten hyrs av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, som är huvudman för gruppboendet.

Huset har ett plan och rymmer fem lägenheter och allmänna utrymmen. Fasaderna är klädda med ljusblå stående träpanel, med mörkblå fönsterfoder och vindskivor på gavlarna. Det rita-des av Rombus Arkitekter och byggdes av Sandsjöfors Modulbyggen.

Klofibblan ligger i det nordligaste hörnet av Backluraområdet, som i sin tur utgör den nord-västligaste delen av Hässelby Villastad. Bebyggelsen i omgivningarna består framför allt av för Hässelby Villastad typiska småhuskvarter. År 1885 förvärvade Stockholms stad egendomarna Riddersvik och Lövsta, i dåvarande Järfälla socken, och anlade ett renhållningsverk som fick direkt järnvägsförbindelse med soplastningsstationer i innerstaden. Vid Kyrkhamn väster om Lövsta byggdes en del flerbostadshus men staden vägrade att upplåta egnahemstomter åt arbetarna varför de vände sig till Trolle-Bonde på Hässelby slott, som upplät arrendetomter åt dem. De fyra första egnahemmen på sådan mark byggdes 1893 och blev början till Hässelby Villastad. Med början år 1900 avsöndrade greve Bonde sedan 1 000 tunnland jord för tomtför-säljning i det område, som nu utgör villastaden.

År 1914 blev samhället Riddersvik municipalsamhället Hässelby Villastad, med egna poli-tiska organ och myndigheter. 1926 blev det en köping och samma år kunde den första stadspla-nen fastställas, efter att ha manglats åratal i olika instanser. Den var upprättad av Stockholms dåvarande stadsplanedirektör och landets särklassigt mest produktive stadsplanearkitekt, Per Olof Hallman. På planen saknades fortfarande namn på gator och Backlurakvarteren ingick inte.

Kvartersnamn fastställdes av Länsstyrelsen 1933 medan gatunamn fastställdes först efter det att Hässelby inkorporerats med Stockholm 1949. Redan då hade staden planer på kraftig utbyggnad av bostadsområden i stadsdelen, men stora delar förblev ändå länge oexploaterade. Först på 1960-talet fastställdes en övergripande generalplan som sedan följdes av delstadsplaner, i början av 1970-talet till exempel för Backluraområdet.

Mer än hälften av alla gator och kvarter i stadsdelen har fått namn ur kategorin ”växter”, alla tillkomna efter 1949. Svärdsliljan är för övrigt en flerårig ört med stora klargula blommor och en stjälk som kan bli meterhög. Den är vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer bara sällsynt norr om Uppland. Klofibblan har även den klargula blommor men är en ettårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög och förekommer i hela landet.

 

Dela på: