Historik om Kolryssen 2

Hagsätra finns omnämnt i skrift redan 1627, som ett torp som tillhörde Älvsjö gård.

Stockholms stad förvärvade de delvis uppodlade och delvis skogsbevuxna ägorna 1930. Det var ett av många inköp för att säkerställa stadens framtida markbehov. Trakten förblev länge oexploaterad och först 1957 fastställdes en generalplan för bebyggandet.

Hagsätra planerades med utgångspunkt i terrängens åsar och dalar i nordvästlig-sydöstlig riktning. I de stadsplaner som upprättades lades gator och kvarter ut i rätvinkliga rutmönster. Arkitekturen fick en modern prägel med stora fönster, plana tak och ljusa fasader. Det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder och det kooperativa HSB hörde till de fastighetsägare som byggde mest i Hagsätra.

År 1978 kompletterade Svenska Bostäder de stora lamellhusen i kvarteret Kolryssen med ett daghem för två avdelningar. År 2002 genomgick det en totalrenovering, gjordes om till hem för korttidsboende och 2004 förvärvades det av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Kolryss är namnet på en vagnskorg av flätad vidja i vilken man fraktade kol på slädar. Glanshammar är en socken nära Örebro i Närke.

Dela på: