Historik om Malsätra 3

Stadsdelsnamnet Sätra fastställdes 1926, efter gården med samma namn. Den finns omnämnd redan 1331 i en förteckning över egendomar tillhörandes Strängnäs domkyrka. 

Gården kom senare i olika adliga släkters ägo och huvudbyggnaden med flyglar uppfördes på 1800-talet. Fram till 1961 bedrevs jordbruk på gårdens ägor.

1961 förvärvade Stockholms stad ägorna, som omfattade nuvarande Bredäng och Sätra, och inledde planläggande och bebyggande av de båda stadsdelarna, vilket genomfördes inom loppet av fyra år. Stadsdelarna präglas av att bebyggelsen är uppdelad i enklaver som omges av gröna stråk. Området kompletterades i början av 1970-talet med kvarteren Malsätra och Frösätra, som följer samma mönster.

Malsätra och Frösätra uppfördes av det allmännyttiga bostadsbolaget AB Svenska Bostäder. Båda kvarteren ritades av arkitekten Carl-Evin Sandberg. Utformningen med putsade fasader, med avvikande färg på gavlarna, indragna balkonger och platta tak är typisk för 1970-talet. År 2004 övertogs Frösätra av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, varefter moderniseringar och ombyggnader genomförts.

Dela på: