Historik om Myrbräckan 8

Fastigheten Myrbräckan 8, med Törngårdens gruppbostad, utgörs av en byggnad vid Neptunistigen i Hässelby Villastad, alldeles vid gränsen till stadsdelen Hässelby Gård.

Den uppfördes 1977 av det allmännyttiga bostadsbolaget AB Stockholmshem och användes ursprungligen som daghem och barnstuga. År 1999 genomfördes en större ombyggnad till gruppbostad med fyra lägenheter. 2004 övertogs ägande och förvaltning av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Fastigheten hyrs av Törngårdens Autism Center, som även hyr fastigheten Backlöken 5 i Backlurakvarteren i nordvästra delen av Hässelby Villastad för sin verksamhet.

Huset har ett plan och är disponerad så att ett delat kök och vardagsrum ligger i mitten och omges av rum för boende. Fasaderna är klädda med grön stående lockpanel i trä. Det ur-sprungliga daghemmet ritades av Leif Holmberg vid HOB Arkitekt- och Huskonsult. Holmberg var arkitekt för flera andra av Stockholmshems samtida mindre projekt, som exempelvis Ekeby Gruppbostad i Hässelby Gård. Ombyggnaden av Myrbräckan till gruppbostad 1999 ritades av Lena Josefsson vid Arkitektgruppen GKAK.

Törngårdens omgivningarna består framför allt av för Hässelby Villastad typiska småhus-kvarter. År 1885 förvärvade Stockholms stad egendomarna Riddersvik och Lövsta, i dåvarande Järfälla socken, och anlade ett renhållningsverk som fick direkt järnvägsförbindelse med sop-lastningsstationer i innerstaden. Vid Kyrkhamn väster om Lövsta byggdes en del flerbostadshus men staden vägrade att upplåta egnahemstomter åt arbetarna varför de vände sig till Trolle-Bonde på Hässelby slott, som upplät arrendetomter åt dem. De fyra första egnahemmen på sådan mark byggdes 1893 och blev början till Hässelby Villastad. Med början år 1900 avsöndrade greve Bonde sedan 1 000 tunnland jord för tomtförsäljning i det område, som nu utgör villastaden.

År 1914 blev samhället Riddersvik municipalsamhället Hässelby Villastad, med egna poli-tiska organ och myndigheter. 1926 blev det en köping och samma år kunde den första stadspla-nen fastställas, efter att ha manglats åratal i olika instanser. Den var upprättad av Stockholms dåvarande stadsplanedirektör och landets särklassigt mest produktive stadsplanearkitekt, Per Olof Hallman.

På Hallmans plan saknades fortfarande namn på gator och kvarter. Kvartersnamn fastställdes av Länsstyrelsen 1933 medan gatunamn fastställdes först efter det att Hässelby inkorporerats med Stockholm 1949. Redan då hade staden planer på kraftig utbyggnad av bostadsområden i stadsdelen, men stora delar förblev ändå länge oexploaterade. Först på 1960-talet fastställdes en övergripande generalplan som sedan följdes av delstadsplaner.

Mer än hälften av alla gator och kvarter i stadsdelen har fått namn ur kategorin ”växter”, alla tillkomna efter 1949. Myrbräckan är en flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög och som idag förekommer mest på kalkrika myrar i Norrland. Den är mycket sällsynt och finns med på den svenska listan över hotade arter. Den är även fridlyst och ingår i EU:s habitatdirektiv, vilket innebär att Sverige åtagit sig att skydda arten inom nätverket Natura 2000.

Namnet på gatan, Neptunistigen, fanns redan innan inkorporeringen och ursprunget är inte helt klart. En förklaring som givits är att en viss kapten Werner, som lär ha varit en riktig ”djupvattenseglare”, lät bygga sig ett hus vid gatan år 1918.

Dela på: