Projekteringsanvisningar

Projekteringsanvisningar ska användas som komplement till myndighetskrav och branschregler vid ändring och uppförande av byggnad samt vid förvaltning. Detta för att underlätta arbetet och förtydliga de krav som Micasa Fastigheter ställer.

Samtliga anvisningar har förord där vi förklarar hur vi har resonerat när vi har utformat anvisningar.

Belysning inre

I en miljö där äldre ska bo och som inte är deras tidigare hem är det viktigt att försöka skapa en hemlik atmosfär. Den inre belysningen ska erbjuda hemtrevnad men också underlätta vardagen för de boende och personal genom att ha rätt ljusmängder, förstärkt orienterbarhet och en trygg ljusmiljö i byggnadens alla delar.

Belysning yttre

Den yttre belysningen ska förstärka orienterbarheten och ge dem som vistas i utemiljöerna en trygg och behaglig upplevelse. Vid planering av yttre belysning skall hänsyn tas till tillgänglighet, trygghet och miljö.

Brand

Anvisningen innehåller Micasa Fastigheter AB:s egenambition för brandskydd utöver kraven i BBR kombinerat med anvisning för hur brandskyddsfrågor ska hanteras i projekt. Anvisningarna syftar till att underlätta drift och underhåll av brandskyddet.

Brand - boende för nyanlända

Anvisningen beskriver hur olika typer av flyktingboende ska delas in i verksamhetsklasser samt vilka brandtekniska krav som gäller för respektive verksamhetsklass.

El- och telesystem

Denna projekteringsanvisning ska ligga till grund för projektering vid om-, till- och nybyggnation av El- och telesystem i Micasas fastigheter. Den gäller även entreprenörer som arbetar åt Micasa.

Fastighetsnät

Denna anvisning är avsedd att användas dels vid projektledning och planering och tidssättning av aktiviteter som rör installation och driftsättning av fastighetens olika behov av kommunikation samt som hjälp vid projektering inom de olika delar som är beroende av ett kommunikationsnät i fastigheten.

Styr- och övervakningssystem

Projekteringsanvisning för Styr och Övervakning med kravspecifikationer och funktionskrav för ny-, till- och ombyggnad.

Bilaga BACnet              

Tillgänglighet

Micasa fastigheter definierar tillgänglig ur tre perspektiv; tillgänglig verksamhet, tillgänglig information och tillgängliga byggnader. Målsättningen är att alla ska kunna använda och förflytta sig i Micasas byggnader. Personer med funktionsvariation ska kunna bo och besöka våra fastigheter.

Bilagor tillgänglighet

Tillträdesskydd

Anskaffning och projektering av passersystem och lås samt ansvarsfördelning mellan hyresgäst och Micasa Fastigheter. Anvisningen omfattar de centrala delarna av bolagets arbete med tillträdesskydd. Häri ingår bl.a. grund-förutsättningar, anvisningar och kravställning för lås och passersystem, utrymmens skyddsbehov och hur dessa kan tillgodoses.

Bilaga tillträdesskydd

Transportsystem

Grund för projektering vid om-, till- och nybyggnation av transportsystem, som t.ex. hissar, lyftbord och maskindrivna portar, i Micasas fastigheter.

Utemiljö

Micasa håller god tillgänglighet och erbjuder trygga, vackra och stimulerande gårdar. En del av de boende är fysiskt aktiva medan andra är mycket svaga och har svårt att ta sig ut. Detta ger en stor vidd och ställer specifika krav på gestaltning av utemiljön.

Bilagor utemiljö

VS, kyla och ventilation

Denna projektanvisning ska ligga till grund för projektering vid om-, till- och nybyggnation av VVS och kylsystem i Micasas fastigheter. Den gäller även entreprenörer som arbetar åt Micasa.

Dela på: