Information angående lättnader för det lokala näringslivet

Till följd av covid-19-viruset drabbas flera näringar i Stockholms stad hårt. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Hyresinbetalningar lokaler

Stadens fastighetsägande förvaltningar och bolag möjliggör för uppskov av inbetalning av lokalhyran för till exempel privat kulturverksamhet, campingplatser, restauranger och annan företagsverksamhet, som kan påvisa bristande intäkter på grund av covid-19-viruset. En enskild bedömning görs av ansvarig förvaltning och bolag.

Hyresrabatt

Nu har regeringen fattat beslut om nytt statligt stöd för hyresrabatter. Stödet innebär att hyresvärden kan söka kompensation för 50 procent av hyresrabatten som ges till hyresgäster i utsatta branscher.

För att kunna söka det nya stödet ska hyresvärden redan ha gett rabatt på lokalhyran under perioden 1 januari – 31 mars 2021. Hyresgästen ska vara verksam i någon av de branscher som omfattas av stödet (hotell- och restaurangbranschen, butiker med flera) och överenskommelsen om hyresrabatt ska vara tecknad senast den 31 maj 2021. Läs mer om hur du som lokalhyresgäst går till väga för att ta del av rabatten här nedan, under rubriken Lokalhyresgäst hos Micasa Fastigheter.

Regeringen har även föreslagit en tredje stödperiod, 1 april–30 juni 2021. Beslut om detta kommer längre fram, efter att förslaget har passerat EU-kommissionen. När det finns ny information uppdaterar vi denna sida.

Lokahyresgäst hos Micasa Fastigheter

Du som är lokalhyresgäst hos Micasa Fastigheter kan i dagsläget söka uppskov med hyresbetalning eller hyresrabatt. Micasa Fastigheter gör en individuell, affärsmässig bedömning av varje hyresgästs situation.

Fyll i blankett och intyg
För att ansöka om uppskov med hyresbetalningen behöver du fylla i blanketten ansökan hyresrabatt som finns här till höger. För att söka hyresrabatt behöver du fylla i både Blankett ansökan hyresrabatt och dokumentet Intyg från hyresgäst, som finns här till höger på sidan. 

Skriv ut och fyll i blanketten/intyget eller fyll i digitalt. 

Skicka sedan blanketten, intyget och de underlag Micasa Fastigheter behöver, antingen med vanlig post till Micasa Fastigheter, Box 1298, 164 29 Kista eller skicka den med e-post till din förvaltare eller till info@micasa.se

Du behöver veta ditt kontraktsnummer när du har kontakt med oss.

Här kan du läsa mer om stadens information gällande lättnader för lokala näringslivet 

Här kan du läsa mer om regeringens krispaket

Stöd vid minskad omsättning

Du som är lokalhyresgäst hos Micasa Fastigheter har fram till den 30 april 2021 kunnat söka det statliga omställningsstödet. Nu finns förslag om förlängning av stödet som ska täcka perioderna maj-juni 2021 samt perioderna juli-september 2021. 

Omställningsstödet är till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av pandemin och kan ses som ett komplement till hyresstödet.

Syftet med stödet

Omställningsstödet är till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av pandemin. Stödet finns för företag inom vissa utsatta kundnära branscher till exempel inom hotell- och restaurangbranschen och detaljhandeln som förlorat mer än 30 procent av omsättningen.

Stödet är ett så kallat direktstöd som du som lokalhyresgäst själv söker (via Skatteverket, utan att fastighetsägaren är inblandad) och är avsett att täcka fasta kostnader, i första hand hyreskostnader. Det kan ses som ett komplement till hyresstödet. 

Förslag om förlängning av stödet

Nu finns förslag om förlängning av omställningsstödet för perioderna maj-juni 2021 och juli-september 2021. Om förslagen, som måste godkännas av EU-kommissionen, träder i kraft innebär det att stödet kan användas för perioder mellan augusti 2020 och september 2021. Precis som tidigare ska stödet vara möjligt att söka för företag som haft ett visst omsättningstapp jämfört med motsvarande månader 2019.

Vi uppdaterar denna sida när det finns mer information från Regeringen. 

Läs mer om omställningsstödet och hur du söker stödet på skatteverket.se 

Här kan du läsa mer om stadens information gällande lättnader för lokala näringslivet 

Här kan du läsa mer om regeringens krispaket

Här kan du läsa regeringens information om stöd för företagare med anledning av covid-19

Dela på: