Konst

För Micasa Fastigheter är det viktigt att skapa en estetiskt tilltalande närmiljö. Vacker och spännande konst är en självklar del av Micasas fastigheter.

Under ett antal år har Micasa Fastigheter dokumenterat all fastighetsbunden konst i ett omfattande projekt. Micasa Fastigheter har gjort en inventering av konsten i alla fastigheter för att kunna planera restaurering, ljussättning och i vissa fall omplacering av konstverken. De konstverk Micasa Fastigheter äger och förvaltar syns i entréer och trädgårdar i och kring fastigheterna.

Enprocents-regeln

Micasa Fastigheters äldsta fastighet byggdes förmodligen redan på 1600-talet och den senast tillkomna färdigställdes 2022. I och kring samtliga fastigheter finns konst som tillkommit i sin tids anda. Vid om- och tillbyggnader har ny konst placerats i fastigheten i enlighet med 1 %-regeln. Det är ett delikat arbete att samordna konst från olika epoker. Det är också ett stort ansvar att vårda och förvalta 1 %-konsten och övrig konst som är till glädje för hyresgäster och stadens medborgare.

Micasa Fastigheter utgår från 1 %-regeln som säger att vid viss ny-, till- och ombyggnader av kommunala fastigheter samt vid anläggning eller omplanering av utomhusmiljöer ska en procent av entreprenadkostnaden avsättas för konstnärlig utsmyckning. Det är Stockholm konst, en del av kulturförvaltningen, som driver arbetet med 1 %-regeln i samarbete med de organisationer som använder sig av regeln.

Konst i sin tid – Micasa Fastigheters egen konstbok

Ett representativt urval av Micasas konst har samlats i en konstbok och i fyra konstvandringar. De konstverk som finns i bolagets fastigheter och i tillhörande trädgårdar finns dokumenterade.

Dela på: