Micasa bygger nytt i Rinkeby

På uppdrag av Stockholms stad bygger Micasa Fastigheter nytt vård- och omsorgsboende (VoB) för stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista med 90 vård- och omsorgslägenheter samt personal- och verksamhetslokaler. Byggstart 2020 och produktionen beräknas är klar under 2022.

Huset i kvarteret

Vård- och omsorgboendet ligger i suterräng. Sex våningar mot Rinkeby Allé och fem våningar mot norr och Hjulstavägen. Husets entré vetter mot Rinkeby allé som är huvudstråket i området. I gatuhörnet finns lokaler med större fönsterpartier mot moskén. Lokalerna förstärker urbaniteten för stadsdelen och ger huset och verksamheten ett öppnare möte med gatan och områdets invånare.

I kvarterets norra del sker inlastning och sophämtning. En lastzon på Hjulstavägen, som är sidogata i området, skapas.

Husets norra fasad är i linje med husen längs Norra Rinkebygången och förstärker områdets befintliga siktlinjer och kvartersstruktur.

Husets insida riktar sig mot förskolans gård. Den visuella kopplingen till förskolan är viktig för de boende i huset för att se och höra barnen leka.

Vård- och omsorgsboendets gård och förskolans gård skiljs åt med en allmän gång- och cykelväg. Gården och gångvägen skiljs åt med staket för att boende med demensdiagnos ska kunna röra sig på sin gård.

Husets interiör

De fem översta våningarna innehåller vård- och omsorgslägenheter. Entréplanet innehåller personalrum, teknikrum och samlingslokaler för verksamheten.

Våningsplanen består av 18 lägenheter delat i två boendegrupper. Gestaltningen bygger på att skapa ett äldreboende utifrån nyckelorden: trygghet, tillhörighet, tydlighet, trivsel och teknik. Ett äldreboende utan institutionskänsla, inga korridorer och inga mörka vistelseytor. De boende ska ha möjlighet att röra sig över en eller två boendegrupper för öka möjligheterna till promenader på sitt våningsplan.

Lägenheterna placeras mot gata och de gemensamma rummen mot den tystare gården. De gemensamma rummen för samtliga lägenheterna förbinds med en stor terrass. Terrasserna ligger mot norr då äldre kan besväras av direkt solljus. Terrasserna kan glasas in för att möjliggöra utevistelse under större delar av året. På terrasserna ordnas med planteringar. I och med placeringen mot den tystare sidan kan verksamheten ha mer öppet mellan invändiga gemensamma rum och terrassen.

Husets exteriör

Husets materialkoncept är att mot gatan kläs huset i ett urbant material som ger en känsla av kvalité, erfarenhet och trygghet så som tegel. Lägenheternas fönster förses med solskydd och insynsskydd. De lägenheter som är störda av buller får förstärkt skydd genom en teknisk lösning. Mot gården och på terrasserna kläs huset i mjukare och privatare material så som trä.

Mot gatan är huset utformat med strikt strukturell ordning i fasad och material. Två burspråk i avvikande material och färg mot vetter mot gatorna. Entrén och burspråken utstrålar mångfald och knyter an till områdets kulturer genom mönster och färgsättning. Kontrasten mellan ett varmt tegel och entrén och burspråkens färg och material skapar dynamik för fasaden. Sockeln får en reliefverkan för att bland annat undvika skadegörelse.

Dela på: