Framtidens äldreboenden – trygga, trivsamma och resurseffektiva

Tillsammans med representanter från stadsdelarna, äldreförvaltningen samt i samråd med forskare på KTH och KI samt pensionärsråd utarbetar Micasa Fastigheter ett ramprogram för framtidens äldreboende.

Tanken är att skapa ett program som håller över tid och som kan fungera som utgångspunkt i varje enskilt byggprojekt, vägledning och kunskapshöjare för stadsdelsförvaltningar som beställare och för Micasa Fastigheters byggprojektavdelning och förvaltning.

Målet är standardiserade principer, effektivare projektering och produktion, att arkitekter ska kunna göra en första skiss utan utredning samt att programmet redan är förankrat i staden.

Ramprogrammet är grunden för ett tekniskt detaljerat ramprogram för det enskilda projektet.

Principer för utformning av generella funktioner som ska finnas i boendena och vilka ramar som ska gälla exempelvis för storleken på lägenheter, gemensamma utrymmen och verksamhetslokaler följer gällande lagstiftning och regelverk.

Ramprogrammet tar också hänsyn till Stadens styrande dokument och policys såsom budget, ägardirektiv och Äldreboendeplaneringen.

Planeringsprinciperna för ramprogrammet tar hänsyn till lokalernas ändamålsenlighet det vill säga tillgänglighet, orienterbarhet, flöden, trivsel, trygghet, social samvaro, måltidssituation, utemiljö, jämställdhet, bidrag till hälsofrämjande utveckling. 

Dela på: