Upphandlingslagarna

Micasa Fastigheter köper varje år varor och tjänster, för cirka 500 000 miljoner kronor.

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa reglerna för offentlig upphandling. Det får inte förekomma osunda lojaliteter och valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv. De fem grundprinciperna är icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas utifrån grundprinciperna. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps.

Nya Upphandlingslagar gäller från och med 2017. Syftet är att de ska vara enklare och mer flexibelt att anskaffa varor och tjänster och att det ska vara enklare att ställa krav på samhälleliga mål. Om upphandlingen annonserades före 2017 gäller de äldre upphandlingslagarna.

Vill du ha mer information om lagen om offentlig upphandling hittar du det via Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

Dela på: