Historik om Ansgar 14, 15, 16, 17

Fastigheterna Ansgar 14, 15, 16 och 17, är bebyggda med fyra hus.

Tillsammans utgör de Bromstensgården som används idag som utredningshem med tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen. De utgör en samlad gårdsenhet mellan Duvbovägen, Cervins väg och Kavlegränd i stadsdelen Bromsten.

Alla fyra hus har fasader som är klädda med faluröd stående träpanel med vita fönstersnickerier, och är ritade av FFNS Arkitekter. Nr 17 uppfördes redan 1973 av Stockholms Barnavårdsnämnd och användes ursprungligen som barnstuga och lekskola. Med sitt pulpet-tak har byggnaden lite av paviljongskaraktär. De andra tre, nr 14-16, uppfördes samtidigt, 1980, av det allmännyttiga bostadsbolaget AB Stockholmshem som villadaghem. Nr 14 och 15 har karaktären av vanliga enplansvillor med sadeltak medan nr 16 har ett övre våningsplan i mittpartiet vilket ger en säteritakskaraktär. Vid ombyggnader 1991 och 1993 ändrades användningen till hem för vård- och korttidsboende. År 2004 övertog Micasa Fastigheter i Stockholm AB ägande och förvaltning av de fyra fastigheterna.

Namnet Bromsten har samma ursprung som Bromma, och har tolkats som Brommabornas sten. Sten skulle, som i andra liknande ortsnamn, ha betydelsen stenblock och syfta på den fornborg som finns strax sydväst om korsningen Duvbovägen–Cervins väg. Det är också platsen för den äldsta kända byplatsen. Den äldsta kartan är från tidigt 1700-tal och visar tre gårdar, som fanns upptagna redan i jordeböcker från 1500-talet.

Ägorna hamnade med tiden under Bromstens gård, som förvärvades runt sekelskiftet 1900 av en godsägare som i tidens anda började stycka upp dem i villatomter. Det vackra kuperade landskapet och närheten till innerstaden bidrog till en snabb exploatering. 1904 blev Bromsten ett så kallat municipalsamhälle. När den första stadsplanen fastställdes 1914 var stora delar redan bebyggda. Planen innebar ovanligt frikostiga byggnadsrättigheter med stenhus upp till två våningar plus inredd vind. Gatusträckningar och kvartersindelningar i planen är ungefär de som ännu gäller. Bromstens gård, med anor från sent 1700-tal revs dock på 1970-talet.

Några av de första villorna i stadsdelen från början av 1900-talet finns ännu kvar kvar och på en höjd ovanför Duvbovägen ligger Hemmet Fristad, som uppfördes 1901–1902 med medel som donerades av bankiren Carl Cervin. Byggnaden rymde ursprungligen en upp-fostringsanstalt för kvinnliga lösdrivare, ”vilka från ett sedeslöst liv vilja återgå till hederlig vandel”. Redan 1921 lades verksamheten ned och fastigheten inköptes av Spånga kommun och blev ålderdomshem. Numera inrymmer den Ellen Keyskolan och Cervin fick en väg uppkallad efter sig.

Alla tre gator som omger Bromstensgården fick sina nuvarande namn bestämda 1950, efter inkorporeringen med Stockholm. Cervins väg hette tidigare Villavägen och Duvbovägen hette Stockholmsvägen, vilket ändrades för att de inte skulle sammanblandas med gator i andra Stockholmsförorter med samma namn. Vad namnet Kavlegränd syftar på är obekant, tidigare hette den Sigfridsvägen.

Dela på: