Historik om Fästegåvan

Fastigheten Fästegåvan 16 på Solhagavägen i Nälsta uppfördes åren 1998–1999 av Stockholms stad, genom Gatu- och fastighetskontoret. 

Den har redan från början använts för gruppboende. År 2004 övertogs ägande och förvaltning av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Idag driver Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Nälsta gruppboende i Fästegåvan 16.

Byggnaden i kvarteret Fästegåvan är ett enplanshus med sadeltak och tegelklädda fasader. Den är uppdelad i mindre volymer och takpartier, vilket minskar skalan och ger en anpassning till den omgivande småhusbebyggelsen. Det har funnits planer på att komplettera det befintliga huset med en mindre friliggande byggnad med ytterligare två lägenheter. En tillkommande byggnad skulle kunna inrymmas på tomtens bakkant, som gränsar mot ett grönt parkstråk.

Den gamla byn, som gett stadsdelen dess namn, är känd sedan 1300-talet. Namnets förled antas motsvara genitiv av gudanamnet Njord medan efterleden motsvarar fornsvenska stav, som haft skiftande betydelser, som kultiskt uppresta gudabilder eller heliga pålar. Det fanns på medeltiden tre gårdar i byn, Östergården, Västergården och Nedergården, på den plats vid Rättar Vigs väg där Nälsta gård ännu ligger. På 1600-talet kom gårdarna att tillhöra Hässelby för att senare bli arrendetorp under Flysta gård. Nälsta gård disponeras numera av Spånga Fornminnes- och hembygdsgille.

Stockholms stad förvärvade det mesta av marken i Nälsta 1931 och 1949 inkorporerades kommundelen tillsammans med andra delar av Spånga, varefter staden kunde styra utbyggnaden av den då ännu mycket glest bebyggda stadsdelen. Under 1950- och 1960-talen upprättades en rad detaljplaner för områden med egnahem, småhus och ett par grupper av hyreshus. Med ett organiskt gatunät, kuperad terräng och avsaknad av någon egentlig centrumbebyggelse präglas miljön i Nälsta av trädgårdarnas grönska.

Liksom i andra stadsdelar som inkorporerades med Stockholm 1949 gjordes en revidering av gatunamn 1951, för att undvika att samma namn skulle förekomma på flera ställen. Namnsättningen i Nälsta hade tidigare haft lokal anknytning eller betecknat naturföreteelser. Några av de ursprungliga namnen fick vara kvar medan andra blev utgångspunkt för nya. De tidigare två gatorna Solgatan och Hagavägen förenades nu till en, med det snarlika namnet Solhagavägen.

Efter Fästegåvan korsar Solhagavägen Rättar Vigs väg och övergår i Starbovägen. Vad det sistnämnda namnet kommer av är obekant men August Wig var den siste rättaren på Nälsta gård. Han avled 1955 nära hundra år gammal men lever kvar i gatunamnet.

Dela på: