Historik om Fästmanssofffan

Nälsta servicehus invigdes ursprungligen 1960. Arkitektoniskt ansluter byggnaderna i färg, form och skala till de kringliggande femtiotalskvarteren.

Servicehuset ritades av arkitekten Nils Sterner, som då var chef på Fastighetskontoret och kunde titulera sig stadsbyggmästare. Under efterkrigstiden svarade han för en lång rad uppskattade bostadsområden, skolor och pensionärshem liksom för Stadsbyggnadskontorets eget hus på Kungsholmen. På 1960-talet, när rivningarna i City kom i gång på allvar och utbyggnaden av det så kallade miljonprogram­met inleddes ägnade Sterner sig mer åt res­taurerings- och bevarandefrågor. Kvarteret i Nälsta uppfördes av byggnadsfirman Ohlson & Skarne, som senare skulle komma att gå i bräschen för utvecklingen av ett storskaligt, industrialiserat byggande.

Micasa Fastigheter övertog ägande och förvaltning 2009, och några år senare genom­fördes en total upprustning och modernisering av det som blev Fästmanssoffans trygghetsboende. I oktober 2017 omvandlades fastigheten till seniorboende. 

Nälsta ligger mellan Vällingby och Solhem och är en stadsdel där miljön präglas av småskalig bebyggelse och trädgårdarnas grönska. Den gamla byn, som gett stadsdelen dess namn, är känd sedan 1300-talet. Det finns gott om fornlämningar från såväl sten-, brons- och järnåldern som från vikingatiden.

På 1600-talet hörde gårdarna i Nälsta till Hässelbygodset och senare till Flysta. 1931 inköptes marken av Stockholm stad. Det var ett av många markförvärv för att säkerställa behov för stadens framtida utbyggnad. I Nälsta tog denna fart på allvar under 1950-talets senare del med upprättande av en stor mängd detaljplaner för småhus, radhus och även några grupper med hyreshus.

I stadsdelens mitt sparades ett stort grön­område, Starboparken. Gatan där Fästmans­soffan ligger heter Starbovägen, men vad namnet betyder eller kommer från är okänt. Fram till 1951 hette den Gårdsvägen.

Dela på: