Historik om Eklövet 14

Fastigheten Eklövet 14 består av en byggnad i två plan vid Eklövsgränd, i kanten av Backluraområdet i Hässelby Villastad.

Den uppfördes som daghem 1980 av det allmännyttiga bostadsbolaget AB Stockholmshem. 1994 byggdes Eklövet om för att användas som dag-center och år 2000 till gruppbostäder med sex lägenheter, Eklövets gruppboende. 2004 övertogs ägande och förvaltning av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Huset har två plan men ligger delvis i suterräng. Arkitektoniskt karaktäriseras Eklövet av fin anpassning till tomtens skiftande nivåer och fasader med omsorgsfullt utformade träpaneler i grågrön kulör. Fasaderna är indelade i sektioner med liggande spåntad panel vilket tar ner skalan. Arkitekt för det ursprungliga huset var Kjell Abramson, medan Abramsons tidigare medarbetare Owe Lindh ritade ombyggnaden till gruppbostad. Kjell Abramson drev arkitekt-kontor tillsammans med Brita Abramson mellan 1959 och 1989. De har ritat flera anläggningar som ägs av Micasa, till exempel Törngården Autism Center och Backlura gruppboende i samma stadsdel som Eklövet.

På 1980-talet ritade paret Abramson många av de specialbarnstugor som byggdes i Stock-holm. Det speciella hade med besvärliga yttre förutsättningarna att göra då de ofta låg i kupe-rad terräng. På 1970-talet ritade de kvartersgårdar i de nya förortsstadsdelarna. Samtida be-skrivningar lägger stor vikt vid hur demokratifrågor och medinflytande styr utformningen.

Kjell Abramson har även varit ansvarig för många känsliga ombyggnader, som Dramaten och det närliggande Kronobageriet. Parallellt med uppdragen som arkitekt har han varit verksam som konstnär med en debututställning redan 1955. Återkommande tema i måleriet är arkitekturelement, omskapade till abstrakta kompositioner.

Eklövets gruppboende ligger inbäddat i grönska och gatorna i kvarteren i omgivningarna kantas av för Hässelby Villastad typisk småhusbebyggelse. År 1885 förvärvade Stockholms stad egen-domarna Riddersvik och Lövsta, i dåvarande Järfälla socken, och anlade ett renhållningsverk som fick direkt järnvägsförbindelse med soplastningsstationer i innerstaden. Vid Kyrkhamn väster om Lövsta byggdes en del flerbostadshus men staden vägrade att upplåta egnahemstom-ter åt arbetarna varför de vände sig till Trolle-Bonde på Hässelby slott, som upplät arrendetom-ter åt dem. De första egnahemmen på sådan mark byggdes 1893 och blev början till Hässelby Villastad.

År 1914 blev samhället Riddersvik municipalsamhället Hässelby Villastad, med egna politiska organ och myndigheter. 1926 blev det en köping och samma år kunde den första stadsplanen fastställas. På planen saknades fortfarande namn på gator och Backlurakvarteren ingick inte.

Kvartersnamn fastställdes av Länsstyrelsen 1933 medan gatunamn fastställdes först efter det att Hässelby inkorporerats med Stockholm 1949. Redan då hade staden planer på kraftig utbyggnad av bostadsområden i stadsdelen, men stora delar förblev ändå länge oexploaterade. Först på 1960-talet fastställdes en övergripande generalplan som sedan följdes av delstads-planer, i början av 1970-talet till exempel för Backluraområdet.

Mer än hälften av alla gator i stadsdelen har fått namn ur kategorin ”växter”, alla tillkomna efter 1949.

Dela på: