Miljö- och energipolicy

Som ägare och förvaltare av omsorgs­fastigheter tar Micasa Fastigheter ansvar för den påverkan som bolaget och dess fastigheter kan ha på miljön.

 Micasa Fastigheters miljöarbete bedrivs långsiktigt och genomsyrar hela organisationen. Miljö- och energiprestandan ska successivt öka.

Genom ett certifierat ledningssystem säkerställs ständiga förbättringar och att tillräckliga resurser avsätts för att antagna miljö- och energimål ska uppnås. Micasa Fastigheter har en öppen dialog med intressenter och ska uppfylla de bindande krav som organisationen identifierat.

Resurser används på ett hållbart sätt och med en långsiktig tidshorisont. Micasa Fastigheter arbetar för en god inomhusmiljö. Föroreningar till följd av verksamheten förebyggs och identifierade föroreningar saneras. Produkter som används för att bygga eller underhålla fastigheterna väljs så att en god hälsa och miljö främjas.

Dela på: