Historik om Gamlebo

Stadsdelen Stureby växte fram kring hemmanet Ersta. 

Ägorna hade tillhört Örby säteri innan de i början av 1900-talet förvärvades av privata intressenter, som i enlighet med tidsandan hade för avsikt att exploatera marken för en villastad. På 1920-talet började dagens samhälle växa fram och stadsdelen fick namn till minne av stureättens strider mot danskarna på 1500-talet. Gammelbyns ålderdomshem invigdes 1930, sjukhemmet 1935 och Gamlebo vårdhem 1958.

Stureby förknippas främst med Gammelbys ålderdomshem, som numera är ett vanligt boende, och Stureby sjukhem. De var moderna för sin tid och representerade ett nytt socialt synsätt som bröt mot 1800-talets kasernhusliknande institutioner. De hörde även till de första som byggdes utanför innerstaden. I slutet av 1950-talet kompletterades de med vårdhemmet i kvarteret Gamlebo.

Kvarteret Gamlebo uppfördes av Skånska Cementgjuteriet 1957, efter ritningar av Anders Tengbom. Han började sin bana redan på 1930-talet på faderns, konserthusarkitekten Ivar Tengboms kontor. Sedan hörde han under mer än femtio år till de ledande arkitekterna i Stockholm och ansvarade för många märkesbyggnader. Byggnadernas planform utgörs av rum utmed ett dubbelkorridorsystem med servicefunktioner i en tjock kärna. På mitten är byggnadskropparna vinklade och smalnar av mot gavlarna, vilket gör att de visuellt upplevs som mindre än vad de i verkligheten är. Byggnaderna har en stram arkitektur, med fasader som karaktäriseras av liggande smalt tegel och en horisontalitet som förstärks av utkratsade fogar.

År 2004 förvärvades Stureby sjukhem av Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Dela på: