Historik om Oslo 10

Oslo 10 i Husby bildades som en egen fastighet 1998, då den större enheten Oslo 1 styckades upp.

På nr 10, vid Oslogatan 7, finns ett långsträckt envåningshus som uppfördes 1974 och ursprungligen användes som fritidslokal. Huset har sadeltak och fasaderna är klädda med faluröd liggande träpanel, indelade i fält genom stående vita lister. Det genomgick vissa ombyggnader på 1980-talet och 2004 övertogs ägande och förvaltning av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. För närvarande används Oslo 10 av Kista stadsdelsförvaltning för dagverksamhet med hunddagis.

Stadsdelen Husby började byggas 1972 och var i stort sett fullt utbyggd fem år senare. Det allmännyttiga bostadsbolaget AB Svenska Bostäder svarade för en stor del med centrumanläggning och nära 3 000 lägenheter i kvarteret Oslo. Bolaget hade ett eget arkitektkontor som stod för utformningen. Gunnar Andersson och Nils Stenström var ansvariga arkitekter för dessa och en lång rad andra av Svenska Bostäders projekt på 1970-talet.

Stadsplanen upprättades i samarbete med Stadsbyggnadskontoret. Den följer ett bandstadsmönster med bostadskvarter som strålar ut från ett mittstråk, Norgegatan, dit centrumfunktioner förlagts. Kvarteren åtskiljs av gröna parkstråk och Oslo 10 gränsar mot Husby kyrkas gård. Bostadshusen utgörs av femvånings loftgångshus med komplement som cykelförråd, tvättstugor, förskolor, kvarters- och fritidslokaler i friliggande envåningsbyggnader.

På 1970-talet slog det storskaliga industrialiserade byggandet definitivt igenom. Bostadshusen uppfördes med stommar av prefabricerade betongelement och byggandet, som tidigare varit ett hantverk, blev ett monteringsarbete. Även envåningshusen av trä byggdes med förtillverkade element.

Stadsdelen har sitt namn efter Husby gård, som tillkom i början av 1800-talet och därmed hör till de yngre på Järvafältet. Troligen fanns det dock bebyggelse i trakten långt tidigare. Husbyar var under vikinga- och medeltid namn på kungliga gårdar. Från 1905 utgjorde hela Järvafältet militärt övningsområde. Det fanns några arrendegårdar som brukades men i stort bevarades en medeltida karaktär ända fram till 1970-talet då Kista, Husby och Akalla planerades och byggdes. Militären som en gång flyttat hit från Gärdet fick flytta vidare utåt till Kungsängen.

Gatu- och kvartersnamn fastställdes i samband med att generalplanen upprättades 1972. För Husby valdes namn med norsk anknytning medan namnen i Kista och Akalla hämtadesfrån Danmark respektive Finland.

Dela på: