Ordlista

Här samlar vi krångliga ord och fackuttryck i vår bransch. Saknar du något ord? Skicka ett meddelande till oss via e-post: kommunikation@micasa.se.

Förvaltare

Micasa Fastigheters förvaltare sköter avtalsskrivning samt kontakt med kunder och hyresgäster.

Angöringsplats

Av- och påstigningsplats för persontransporter. Entréer till allmänna fastigheter, arbetsplatser samt bostadshus bör ha en angörningsplats, helst inom 25 meters räckhåll. I anslutning till angöringsplatsen bör det vara möjligt för personer att skyddat sitta då man väntar på en chaufför. Detta är av vikt främst för personer med nedsatt rörelseförmåga som har svårt att förflytta sig långa sträckor utomhus.

Behandlingshem

Ett behandlingshem tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med boende. Verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Behandlingshem drivs av privata vårdgivare, kommuner eller landsting.

Bila (att bila i byggprojekt)

Maskinellt riva eller ta upp hål i betong.

Biståndsbedömning

Om du är äldre och/eller funktionshindrad och har omfattande behov som medför svårigheter i vardagslivet kan du vara berättigad till insatser enligt SoL (socialtjänstlagen) eller insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). För att få veta om du har rätt till insatser görs en biståndsbedömning av din hemkommun.

Boråd

Hyresgästernas egen förening i ett boende.

Drift

Fastighetsdrift på Micasa handlar bland annat om mediaförsörjning (värme, el och vatten), myndighetsbesiktningar, tillsyn, skötsel av och felavhjälpande underhåll i fastigheter samt i de tekniska installationer som finns.

Driftoptimering eller Energioptimering

Innebär att de tekniska installationerna i byggnaden fås att samverka på så effektivt sätt som möjligt. Utifrån behovet i en fastighet justerar man parametrar såsom temperaturer, drifttider, tryck och flöden. Syftet med driftoptimering är förutom förbättrad energieffektivitet även bra klimat med nöjda hyresgäster.

Fastighet

En fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör (till exempel byggnader andra anläggningar och växtlighet), som utgör en rättslig enhet. I dagligt tal används ordet fastighet ofta oegentligt om en byggnad, trots att denna användning inte har stöd i lagen.

Fastighetsförvaltning

Inom begreppet fastighetsförvaltning ingår bland annat administrativ, ekonomiskt samt teknisk förvaltning. Teknisk förvaltning behandlar sådana åtgärder som görs på en fastighet som är för att behålla en befintlig funktion eller att erhålla nya funktioner som det finns behov av.

Den ekonomiska förvaltningen behandlar balansräkning, budget etc. samt den administrativa delen såsom hyresaviseringar och andra avtalsfrågor. I korthet handlar det om att förvalta fastigheter, det vill säga sköta och administrera dessa.

Felanmälan

Ett rapporterat fel om något problem i en lägenhet. Till sidan om felanmälan

Förmedlingsregler

Grundregler för hur lägenheter fömedlas via en bostadskö. För att hyra en seniorlägenhet hos Micasa Fastigheter krävs att personen har fyllt 65 år och är skriven i Stockholms stad. Det finns särskilda förmedlingsregler som tillämpas för att ge företräde i kön.

Gemensamhetslokal

Gemensam lokal för alla hyresgäster i ett boende.

Gruppbostad

Lägenheter som har gemensamma utrymmen som kök, matsal och vardagsrum och där de boende har tillgång till vård- eller stödpersonal stora delar av dygnet. Gruppboende kan utnyttjas av personer med olika former av diagnosticerade funktionsnedsättningar. Gruppboenden ställs till förfogande av kommunernas vård- och omsorgsenheter.

Huskropp

Del av en fastighet.

LSS-boende

Ett LSS-boende är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Att bo i ett LSS-boende är frivilligt för den enskilde. Boendet kan vara ett gruppboende, en servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad.

Lokalintendent

En lokalintendent ansvarar för lokaler, till exempel för inhyrda lokaler inom en stadsdel i Stockholms stad. I en lokalintendents ansvar ligger exempelvis planering av underhåll, verksamhetsanpassningar och arbete med nyetablering av lokaler.

Marknadsvärde

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen fastighets­marknad vid ett visst givet tillfälle.

Markanvisning

En option att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med uppdragsgivare, till exempel Stockholms stad, om förutsättningar för genomförande av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom visst markområde.

Matavfall

Nästan 40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. En grundregel är att allt som gått att äta eller som tagits bort från det som går att äta är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel som minskar skadliga utsläpp och är klimatsmart.

Myndighetsbesiktning

Kontroll eller uppföljning av tekniska system och andra fysiska förutsättningar för att tillgodose en säker, hälsosam, funktionell och tillgänglig byggnad. Besiktningarna är myndighetsinitierade och ska som regel utföras med ett fastställt intervall.

Offentlig upphandling

En process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Omsorgsfastighet

En omsorgsfastighet kan vara ett vård- och omsorgsboende, ett behandlingshem eller en gruppbostad.

Passagemått

Den fria ytan som krävs för att passera en dörr, när dörren är uppställd i 90 grader. Den fria ytan som behövs för att passera med rullstol bör vara minst 0,80 meter. 

Planerat underhåll

Fastighetstekniska åtgärder som är planerade till tid, art och omfattning. Vid planerat underhåll återställs funktionen till den ursprungliga nivån. Planerat underhåll utförs mer sällan än en gång per år. Normalt utförs planerat underhåll innan funktionen uppnått en oacceptabel nivå. Underhåll omfattar arbetsprestation, hjälpmedel och byte av material, vara eller komponent.

Seniorbostäder

Bostäder med god tillgänglighet, ofta med tillgång till en gemensamhetslokal och gästrum att hyra. Bostadsförmedlingen i Stockholm erbjuder tre typer av seniorboende - för personer som har fyllt 55 år, för de som fyllt 65 år och för de som fyllt 75 år. För att hyra en seniorlägenhet hos Micasa Fastigheter ska du ha fyllt 65 år och vara skriven i Stockholm stad.

Det finns särskilda förmedlingsregler som tillämpas för att ge företräde i kön för en seniorlägenhet hos Micasa Fastigheter. Detta gäller personer över 85 år. Det gäller även personer mellan 65 och 85 år som bor otillgängligt eller känner ensamhet och oro, då behövs ett intyg för att styrka detta.

Servicehus

Du som är 65 år eller äldre kan ansöka om servicehusboende. Att bo i servicehus innebär att du bor i en egen lägenhet med trygghetslarm och har tillgång till viss gemensam service och gemensamma lokaler. Servicehus är en behovsprövad insats. Bedömningen grundar sig på en helhetsbedömning av din ålder, upplevelse av otrygghet och allmänna hälsotillstånd.

Teknisk förvaltare

Micasas tekniska förvaltare är involverad i den dagliga driften samt planerar långsiktig förvaltning och agerar fastighetsägare.

Tillgänglighet

Det finns ingen allmänt definition av tillgänglighet för personer med funktionshinder. Övergripande kan sägas att tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet eller lokal fungerar för människor med funktionshinder. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. Myndigheten för delaktighet definierar tillgänglighet som tillgänglig verksamhet, tillgänglig fysisk miljö och tillgänglig verksamhet.

Trivselråd

Hyresgästernas egen förening i ett boende som syftar till att skapa trivsel bland hyresgästerna.

Vård- och omsorgsboende

Ett boende med vårdpersonal för personer som behöver vård dygnet runt. Vård- och omsorgsboenden förmedlas via respektive stadsdelsförvaltnings biståndshandläggare och drivs oftast av ett vårdföretag eller socialförvaltningen på uppdrag av respektive stadsdelsförvaltning.

Enprocents-regeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Regeln klubbades igenom av stadens politiker redan 1963.

Dela på: