Historik om Bäcken 9

Kvarteret Bäcken 9 uppfördes i slutet av 1970-talet av Stockholms stad och rymde ursprungligen en barnstuga. 

Som många andra skolor och daghem från den tiden ritades barnstugan av Fastighetskontorets arkitektavdelning. År 1994 byggdes den om till gruppbostäder och 2004 övertogs ägande och förvaltning av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Kvarteret ligger i stadsdelen Flysta, som fått sitt namn efter gårdarna Stora och Lilla Flysta. Ängsmarkerna runt byn ut-gjordes av lera av ovanligt lös beskaffenhet varför namnet tolkats som ordet fly, samma som i gungfly, mosse. Gatans namn kommer av ett äldre torp, som låg på Flystas ägor.

Flysta behöll en bykaraktär ända in på 1930-talet men redan strax efter sekelskiftet hade jordbruksbygden börjat exploa-teras för egnahemsbebyggelse. Samtidigt växte villasamhäl-len upp i närliggande Bromma och Solhem. Utbyggnaden av Flysta fortsatte under hela 1900-talet vilket gett stadsdelen en varierad och mångskiftande karaktär.

Dela på: