Historik om Tvättstugan 1

Det ursprungliga huset är karaktäristiskt för 1950-talets byggande, med en enkel, anspråkslös och lite ”knubbig” volym. Tillbyggnaden på gårdssidan gör husets ålder lite mer obestämbar.

Tvättstugan 1 på Nyängsvägen i Stora Mossen utgörs av ett mindre flerbostadshus i två våningar, varav en i suterrängplan eftersom marknivån på gårdssidan ligger en våning upp, och med inredd vind. Huset rymmer sex lägenheter och uppfördes ursprungligen åren 1950–1951 av det allmännyttiga bostadsbolaget  AB Familjebostäder. 2003 överfördes ägande och förvaltning till dotterbolaget FB Servicehus, som sedermera ombildades till Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

År 2004 genomfördes en omfattande renovering samt om- och tillbyggnad för gruppboende, varvid även en hiss installerades. Sedan ombyggnaden har Bromma Stadsdelsförvaltning drivit Nyängens gruppboende i kvarteret Tvättstugan 1.

Det ursprungliga huset är karaktäristiskt för 1950-talets byggande, med en enkel, anspråkslös och lite ”knubbig” volym. Fasaderna är putsade med ljusgul spritputs med markeringar av våningsbjälklag och hörn genom vit slätputs. Tillbyggnaden på gårdssidan gör husets ålder lite mer obestämbar.

Tillbyggnaden från 2004 ritades av arkitekten Jan Lundquist medan det ursprungliga huset hade ritats av Edvin Engström. När denne pensionerade sig 1959 hade han arbetat i över 45 år med Stockholms utbyggnad och kanske präglat förorterna mer än någon annan arkitekt. Som chef för Fastighetskontorets småhusavdelning var han upphovsman till tusentals hus över hela staden. Bland annat svarade han för flertalet hus i Stora Mossen och 95 procent av villorna i Södra Ängby, känt för sin mycket enhetliga och utpräglade funkisarkitektur. Engström förblev trots sin stora produktivitet länge tämligen okänd som arkitekt. Han anpassade alltid husen efter

rådande stilideal; från 1910-talets nationalromantik och 1920-talets nyklassicism via 1930- talets funktionalism till 1940- och 1950-talens folkhemsbyggande. Oavsett stil präglades hans byggnader alltid av stor omsorg om detaljer, vällösta planer och anpassning till tomtförutsättningar. Edvin Engström bodde själv med familj mer än fyra decennier i Stora Mosssen, i egenhändigt ritade villor.

Stora Mossen fastställdes som stadsdelnamn 1934, men området historia är naturligtvis äldre. På 1600-talet införlivades marken med Ulvsunda slotts ägor. Där idag idrottsplatsen och kolonilottsområdet ligger bredde då en stor mosse ut sig. Vid mossens nordvästra ände uppfördes på 1780-talet gården Stora Mossen och senare även torpet Lilla Mossen.

År 1904 gjorde Stockholms stad flera stora markförvärv i Västerort, bland annat  Ulvsundas ägor. Syftet var att säkerställa tillgång på mark inför framtida behov, främst för bostadsbebyggelse.

Det bostadsideal som då förespråkades var egnahem i trädgårdsstadens form, vilket

dock bara kunde tillgodose en bråkdel av det behov som fanns och växte med Stockholms även då explosionsartade befolkningstillväxt.

År 1914 invigdes en spårvagnslinje till Bromma och 1916 grundades Stora Mossens

koloniträdgårdsområde, som därmed tillhör de äldsta i Stockholm. År 1933 invigdes idrottsplatsen och 1936 revs Stora Mossens gård, inför byggandet av Bromma Läroverk, nu gymnasium.

Gatunamnet fastställdes 1924 och kommer av att vägen ledde mot ett ängsområde, som kallades Nyängen, i norra delen av grannstadsdelen Ålsten. Kvartersnamnet kommer av att det på 1950-talet fanns en andelstvättstuga för de boende i området, längst ner i hörnet av Nyängsvägen och Västerled.

Dela på: