Historik om Flygfisken

Dagens Långbro karaktäriseras av mycket varierad villabebyggelse. Långbro gård, som stadsdelen är uppkallad efter, finns omnämnd i skrift redan på sent 1400-tal. 

Namnet tros komma av den långa kavelbro, timmerstockar lagda tätt intill varandra tvärs vägens riktning, som tog Göta landsväg över traktens ofta översvämmade ängsmarker.

Med industrialismens genombrott växte Stockholm ut över de gamla stadsgränserna. Gamla gårdar exploaterades för nya bostadsområden och industrier. 1899 började innehavaren av Långbro att stycka upp de sydligaste delarna av egendomarna och sälja tomter som bildade Långbrodal, vilket runt 1910 följdes av Långbro villasamhälle, som även kallades Linboda efter en handelsbod som sålde linprodukter.

Först 1937 fastställdes en stadsplan för området. Även fortsättningsvis förblev det främst villakvarter. 1995 lät Stockholms stad bygga ett gruppboende i kvarteret Flygfisken. Huset ritades och uppfördes av Götenehus, som gav det en utformning med träfasader och snickeridetaljer som smälter väl in i omgivningarna. Det byggdes senare ut och om och 2001 övertogs det av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: