Historik om Bilden 1

Stadsdelen Högdalen bildades formellt 1952, då den bröts ut ur Örby. Tunnelbanan togs i bruk 1954 och 1959 invigdes centrumanläggningen. 

Enligt de första planerna skulle Högdalen hänga samman med Bandhagen i vad som beskrevs som en ny sorts samhälle, som förenade småstadens lugn och trivsel med storstadens serviceutbud.

Utbyggnaden av Högdalen skedde i huvudsak under 1950-talet och följde tidens stadsplaneideal med bostadskvarter i urskiljbara grannskapsenheter, med gott om bibehållna naturpartier. Arkitekturen brukar hänföras till folkhemmets byggande som karaktäriseras av måttfull storlek och hantverksmässig kvalitet. Centrumkvarteren förebådar det kommande sextiotalets industrialiserade storskalighet.

År 1964 lät Stockholms stad uppföra en barnträdgård i kvarteret. Den villaliknande byggnaden med fältindelade fasader klädda med fasspontpanel ritades av Fastighetskontorets chefsarkitekt Nils Sterner. Senare byggdes den om till hem för korttidsboende och år 2005 förvärvades hemmet av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Stålboga är ett stationssamhälle och tidigare järnbruk sydöst om Eskilstuna.

Dela på: