Historik om Lådkameran 1

Bandhagen uppfördes i huvudsak på 1950-talet på tidigare obebyggda marker som en gång tillhört Örby gård. 

Planmönstret är representativt för de stadsbyggnadsideal som rådde på 1940-talet. Längs de nya tunnelbanegrenarna planerades självförsörjande stadsdelar med bostadskvarter kring en centrumbildning med torgplats och station.

Bebyggelsen i Bandhagen utgörs till största delen av trevånings smala lamellhus, en folkhemsarkitektur i rött eller gult tegel präglad av måttlig skala och gott om sparad naturmark. Det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder, som är byggherre till nästan alla närliggande kvarter, lät 1965 uppföra ett inackorderingshem på den del av kvarteret Lådkameran som förblivit obebyggd.

Bandhagshemmet består av två byggnadskroppar som omger en skyddad gård. Arkitekturen är stram med för 1960-talet typiska långa fönsterband och platta tak. Byggnaderna ritades av arkitekterna Gustaf Rosenberg och Olle Stål. Områdets gatunamn är ur kategorin sörmländska ortnamn. Skeppsta är ett brukssamhälle söder om Mariefred. 2005 förvärvades hemmet av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: