Historik om Brättet 2

Fram till långt in på 1800-talet var Västertorp en mycket glest befolkad bondsocken, med enstaka ensligt belägna torp. 

De norra delarna hörde till Hägerstens gårds ägor, som i sin tur hade avstyckats från traktens första och största adelsgods, Årsta. Mot slutet av 1800-talet började de gamla gårdarna styckas upp för industrier och bostäder.

Det moderna Västertorps framväxt är till stor del förknippat med företaget Olsson & Rosenlund, som köpte in ägorna 1864 och anlade snickerier och industrier längs Mälarens stränder. På 1930-talet ersattes de av bostadsområden. 1944 presenterades en plan inspirerad av engelska trädgårdsstäder men i huvudsak kom stadsdelen att bebyggas med hyreshuskvarter, efter tidens ideal om grannskapsplanering.

Kvarteret Brättet uppfördes 1953 av Stockholms stad. Det ritades av Stadsbyggnadskontoret, med Edvin Engström som ansvarig för stadsplan, Eric Anjou för mark och Nils Sterner för byggnadsutformning. Alla tre hörde till kontorets ledande arkitekter och stod för många av de förorter som växte upp runt Stockholm på 1940- och 1950-talet. 2004 övertogs kvarteret av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: