Historik om Rio 9

Ladugårdslandet, Gärdet, användes sedan 1600-talets mitt för militära övningar och på senare tid även för politiska manifestationer. 

Norr om Valhallavägen togs runt sekelskiftet 1800-1900 mark i anspråk för sjukhus och högskolor och efter en allmän stadsplanetävling började Gärdesstaden att bebyggas med bostäder på 1930- och 1940-talet.

Stadsplanen är exempel på funktionalismens ideal med öppna kvarter och hus i park, som gav sol, ljus och luft till alla bostäder. Det var en reaktion mot äldre slutna stenstadskvarter med mörka bakgårdar. Bebyggelsen på Gärdet möttes först av negativa reaktioner men blev snart en attraktiv stadsdel. Gärdets sjukhem byggdes 1968 och 1983 stod kvarteret Rio med servicebostäder och seniorboende färdigt.

Gärdet betraktas idag som ett område med kulturvärden av riksintresse, vars helhetsmiljö och värdefulla byggnader ska bevaras. Större delen av stadsdelens yta ingår i Sveriges första nationalstadspark. Rio och många andra av kvartersnamnen vid Värtan syftar på stora hamnstäder runt om i världen. Närheten till vatten har även inspirerat till flera gatunamn med anknytning till Stockholms skärgård.

Dela på: