Historik om De gamlas hem 2

Stureby sjukhem och Gammelbyns ålderdomshem på andra sidan Tussmötevägen har sedan de uppfördes på 1930-talet varit traktens viktigaste arbetsplatser. 

Ålderdomshemmet är ombyggt till vanliga bostäder medan sjukhemmet rymmer vård- och omsorgsboende.

Sjukhemmets arkitektoniska formspråk uppvisar mer drag av tjugotalets nordiska klassicism än av internationell funktionalism som var dominerande på trettiotalet. Arkitekt till såväl sjukhemmet som ålderdomshemmet på andra sidan vägen var Theodor Kellgren (1880-1936). Utöver en omfattande egen verksamhet var han en tid stadsarkitekt i Uppsala samt statens sakkunnige i frågor om ålderdomshem.

Sjukhemmet uppfördes av Stockholms Fattigvårdsnämnd och tog emot de första patienterna i december 1935. Det gavs även plats åt äldre som av ekonomiska skäl behövde ett boende. De två identiska flyglarna väster om huvudbyggnaden utgjorde så kallade försörjningsavdelningar för kvinnor. De som fått plats på en försörjningsavdelning var skyldiga att efter förmåga utföra arbeten som de anvisades av en styresman. Det kunde vara i värmecentralen, verkstaden, snickeriet, köket eller tvätten. För detta arbete erhöll de en smärre betalning i form av s.k. flitpengar. Som mest var patienterna över 700 personer.

Stureby sjukhem ligger på marker som en gång tillhörde Örby säteri. I början av 1900-talet förvärvades ägorna av privata intressenter och på 1920-talet inleddes exploatering med i huvudsak småhusbebyggelse. 1926 fastställdes namnet Stureby, som motiverades av närhet till de platser där Sten Sture besegrade danska invasionstrupper 1518. Stadsdelen fick namnet Stureby så sent som 1926 som en kompromiss. Namnet motiverades av att det var i närheten som Sten Sture besegrade danska trupper 1518.

Tussmötet var ett torp som låg på Ersta gårds ägor, mitt i det område som på 1920-talet började exploateras med småhus, i stor utsträckning som självbyggeri. Betydelsen finns i äldre svealandsdialekter där tuss förekommer som benämning på varg. Redan 1918 började Tussmötevägen att anläggas i form av nödhjälpsarbete och blev den första iordningsställda vägen inom samhället. Tussmötetorpet revs 1937 och lämnade plats åt en biograf, Tuss, som döptes om till Corso innan den lades ned.

När Stureby började bebyggas trafikerades stadsdelen av en privat busslinje, som körde längs hela Tussmötevägen och via Svedmyra och Enskede in till Ringvägen på Södermalm. I oktober 1930 ersattes bussen av Spårvägslinje 19 som trafikerade sträckan Slussen–Örby. 1951 ersattes spårvagnarna med tunnelbanetåg. År 2004 förvärvades Stureby sjukhem av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: