Historik om Prästgården 1

Prästgården 1 på Lövåsvägen i Ulvsunda utgörs av ett mindre flerbostadshus i två våningar.

Huset uppfördes 2002 av Stockholms stad genom Gatu- och fastighetskontoret och rymmer ett gruppboende, som drivs av Bromma Stadsdelsförvaltning. År 2004 överfördes ägande och förvaltning till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. År 2008 genomfördes en omfattande ombyggnad, varvid förråd flyttades upp på vinden och en femte lägenhet kunde inredas.

Arkitektoniskt har huset karaktären av en traditionell herrgårdsbyggnad. Mittpartiet är kraftigt markerat och skjuter upp ovanför taklisten med en gavelprydd frontespis. Huvudentrén täcks av en balkong som bärs av två pelare. Taket är valmat, det vill säga det har takfall även mot gavlarna, och har tydligt utskjutande takfot. Till form och skala är huset anpassat till 1910-talsbyggnaden på granntomten vid Lövåsvägen. Lena Josefsson vid Arkitektgruppen GKAK var ansvarig för såväl ursprungsprojektet som ombyggnaden.

Namnet Ulvsunda har återfunnits på en runsten från 1000-talet och är därmed det äldsta belagda ortsnamnet i Stockholm. Ulvsund var ursprungligen namnet på det trånga utloppet från Lillsjön till nuvarande Ulvsundasjön. Gården Ulvsunda är känd sedan 1300-talet medan slottet uppfördes vid mitten av 1600-talet av fältmarskalken Lennart Torstensson. Ägorna sträckte sig över hela östra Bromma och ända ut på Essingeöarna. År 1900 avled den siste godsherren på Ulvsunda. Ägorna övertogs av bankfolk och entreprenörer och snart började marken styckas upp i tomter för egnahemsbyggande. Det presenterades som Kungsholms Villastad men var mest att likna vid en kåkstad. Någon infrastruktur i form av vatten ochavlopp anordnades inte och de sanitära förhållandena var allmänt usla.

Redan 1904 förvärvade Stockholms stad en stor del av marken som tillhört slottet, 1908 ytterligare områden. En del av den första villabebyggelsen revs och 1913 började staden att i mer ordnade former anlägga det som kom att kallas Ulvsunda trädgårdsstad. 1914 drogs en spårvagnslinje ut via en pontonbro över Tranebergssund och samtidigt drogs elektricitet till Ulvsunda. På 1920- och 1930-talen fortsatte utbyggnaden av egna hem men på 1940-talet ökade andelen flerbostadshus, som sedermera helt tog över. Staden hade från början även för avsikt att skapa ett sammanhängande industriområde från Ulvsunda ut till Sundbyberg, med goda järnvägsförbindelser och hamnanläggningar. Fullt utbyggt blev detta först på 1960-talet.

Kvartersnamnet Prästgården kommer av att tomten är avstyckad från grannfastigheten. Det hus som ligger på den uppfördes 1915 och var då Bromma kyrkas nya prästgård. Gatan hette ursprungligen Boställsvägen och syftade på prästbostället. År 1924 upprättades en ny stadsplan varvid även stadsdelsnamnet officiellt fastställdes, liksom ett antal nya gatunamn.

Lövåsvägen minner om ett torp som hörde till Ulvsunda. Det omnämns 1743 som Löfhåsen och låg i hörnet av Barrstigen och Lövåsvägen. 1771 omnämns det som torpstuga, 1799 som bostad för stattorpare och 1809 som bostad för statdrängfamilj. Det var bebott ända in på 1940-talet men förstördes i en brand runt 1960.

Dela på: