Utemiljö

Utevistelser och naturupplevelser har stor betydelse för människors välbefinnande. Micasa Fastigheter genomför en mängd åtgärder för att de boende i största möjliga mån ska ha tillgång till en trivsam utomhusmiljö under alla årstider.

Micasa Fastigheter ska ha vackra och tillgängliga gårdar som inbjuder till utevistelse och där belysning och val av växter bidrar till att skapa en trygg närmiljö.

Särskild omsorg ska läggas vid tillgänglighetsaspekter och vid höga upplevelsevärden i nära anslutning till byggnader och entréer. Utemiljön ska kunna upplevas även från balkong, fönster eller glasgång.

Tillgängliga, trygga och säkra utemiljöer

Tydliga in- och utgångar och god orienterbarhet i form av bl a tydlig skyltning. I anslutning till entrén ska sittmöjlighet erbjudas. Jämn och bländfri belysning.

God tillgänglighet i utemiljön innebär bland annat att markmaterialet ska ha god framkomlighet och släthet samt ha halk- och snubbelfri beläggning. Marklutningar ska vara rimliga. Trappsteg och mindre höjdskillnader med snubbelrisk ska undvikas och trappor och ramper ska förses med handledare på både sidor. Tydliga kontrastmarkeringar är viktigt.

Träd och buskar ska ha god genomsiktlighet och växtmaterialet bra marktäckande förmåga. Träd eller större solitärbuskar kombineras med marktäckande växter eller perenner.

När så är möjligt kan Micasa Fastighter erbjuda rullstolsanpassad odlingslåda.

Dela på: