Trivselråd

På Micasas seniorboenden finns ofta ett trivsel- eller boråd med hyresgäster som representanter.

Trivselrådets roll i Micasa Fastigheters seniorbostäder

Trivselrådet ska tillvarata de boendes önskningar och intressen för att öka gemenskapen och det sociala innehållet i boendet samt att tillmötesgå hyresgästernas rätt till medbestämmande. Man anordnar bland annat trivselaktiviteter för de boende, till exempel trevligheter som pubkvällar, föreläsningar och fikastunder.

Hur bildar vi ett Trivselråd?

Ett Trivselråd bildas på samma sätt som man bildar en förening. Hyresgästerna utser tre till sju hyresgäster (helst ojämnt antal) som bildar föreningen. Vid årsmötet utses ordförande, kassör och sekreterare. Trivselrådets styrelse utser två personer som tecknar föreningen, förslagsvis ordförande och kassör. Trivselrådet ska också fastställa stadgarna för föreningen. Micasa Fastigheter bistår med mallar och information om hur man går tillväga. Trivselrådets styrelsemöten ska protokollföras och anslås på anslagstavla så att alla hyresgäster har möjlighet att läsa dem.

Samrådsmöten gällande boinflytandefrågor

Trivselrådets styrelse, eller den grupp som de utser, håller kontinuerlig kontakt med ansvarig bostadsförvaltare på Micasa och bjuder in bostadsförvaltaren till två samrådsmöten om året.

Trivselrådet, eller en grupp som de utser, anordnar minst ett bostadmöte årligen. Till Bostadsmötet bjuds samtliga hyresgäster, boende i fastigheten, samt Micasa in.

Bidrag och gästlägenhet

Till stöd för trivselaktiviteter utgår ett bidrag från Micasa varje år. För att få bidraget ska hyresgästerna ha bildat ett Trivselråd som gör en årlig verksamhetsplan vilken utgör underlag för ansökan om trivsel­bidraget. Ansökan/verksamhetsplanen skickas sedan till ansvarig bostadsförvaltare som efter godkännande betalar ut bidraget till Trivselrådets föreningskonto.

Genom Trivselrådet har hyresgästerna också tillgång till en gemensamhetslokal och en gästlägenhet i fastigheten. Gästlägenheten är avsedd för att tillfälligt hyras ut till de boendes anhöriga vid besök.

Trivselrådet bestämmer tillsammans vad som ingår i begreppet anhörig. Den hyresgäst som bokar gästlägenheten åt en närstående ansvarar för att gästlägenheten är städad och återställd efter uthyrningen och att nyckeln återlämnas. Inkomsten som gästlägenheten inbringar ska gå till trivsel­skapande aktiviteter och inköp som kommer hyresgästerna till del.

Trivselrådet i seniorbostäderna ansvarar för att administrera själva bokningen och avgifts­hanteringen av gästlägenheten.

Mer information om Trivelsråd och hur man bildar ett finns i husen. Du kan också kontakta oss via e-post till bostadsforvaltare@micasa.se om du vill ha mer information.

Dela på: