Nya arbetssätt för återbruk av byggmaterial

Vi har rivstartat arbetet med återbruk av byggmaterial i projekt. Ett steg på väg mot ett cirkulärt byggande.

För att nå stadens mål för ett resurssmart Stockholm 2030 har bolagen en nyckelroll och Micasa Fastigheter tar täten i utvecklingen av nya arbetssätt för ett cirkulärt byggande.

- Möjligheterna att kombinera digitalisering med miljö är oändliga. Tack vare engagerade kollegor har vi kunnat rivstarta vårt arbete, säger Sofie Tellberg, miljösamordnare.

En ny metod

I ett större byggprojekt i Farsta strand, där Micasa utvecklar en befintlig fastighet för att tillskapa ett hundratal nya seniorbostäder, har bolaget på kort tid tagit fram en metod för att kartlägga vad som kan sparas för återbruk i projektet och hur material och produkter kan matchas mot behov i andra byggprojekt och förvaltning. Det är Sofie Tellberg, miljösamordnare, som jobbat fram metoden.


Sofie Tellberg, miljösamordnare Micasa Fastigheter.

Med hjälp av den branschgemensamma samverkansplattformen CCBuild, som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet, har Micasa använt de olika digitala stöd som utvecklats inom CCBuild. Genom CCBuilds inventeringsapp har materialet dokumenterats och därefter genererat QR-koder för att möjliggöra spårbarhet för återbruk. I en första fas är materialet tillgängligt för projekt i Farsta strand, men på sikt även för andra utvecklingsprojekt i Micasas bestånd.

Inspiration för andra

- Micasa fastigheter har på kort tid arbetat fram en konkret och användbar metod som jag hoppas inspirerar andra bolag att komma igång med återbruk, säger Jonathan Hummelman, projektledare för Cirkulärt byggande inom Stockholms stad.

2021 lanserade Stockholms stad en handlingsplan för cirkulärt byggande som utgår från stadens Miljöprogram 2020-2023. Handlingsplanen är ett första steg i ett långsiktigt arbete för ökad cirkularitet och minskat byggavfall, med ett inledande fokus på att testa nya arbetssätt och öka kunskapen genom bland annat pilotprojekt.

- Micasa har tagit sig an uppgiften på ett gripbart sätt och ligger steget före många andra i byggsektorn, säger Jonathan Hummelman.

Får att nå målet, att Stockholms stad till 2030 har utvecklats till en stad där resurser används effektivt och i enlighet med EU:s avfallshierarki, måste alla aktörer hitta nya arbetssätt. De analyser staden gjort visar att bygg- och anläggning sticker ut när det gäller resursförbrukning och miljöpåverkan. Stockholms stads bostads- och fastighetsbolag behöver samverka och bygga kunskap om återbruk. Erfarenheter och lärdomar kan sedan tas vidare och på sikt skalas upp för att utveckla mer kostnadseffektiva lösningar.

Ett första steg

Sofie Tellberg höll nyligen en inspirationsföreläsning om Micasas metod för återbruk i projekt på Centrum för cirkulärt byggandes (CCBuild) nätverksträff, inbjuden av Johanna Andersson, seniorprojektledare på IVL som driver nätverket.
- Micasa visar med sin metod att det inte behöver vara komplicerat att komma igång med återbruk av byggmaterial. Mycket handlar om att ta ett första steg och börja i någon ände, och vi hoppas att fler följer Micasas exempel, säger Johanna Andersson.


Sofie Tellberg föreläser på IVL, foto: Lena Videgren

Micasa Fastigheter fortsätter att utforska metoder för återbruk i utvecklingsprojektet i Farsta strand.
- Min erfarenhet är att kollegor gärna vill bidra till att vi hittar nya arbetssätt för återbruk. Vi har ett stort internt engagemang att utvecklas mot ett cirkulärt byggande, säger Sofie Tellberg.

Micasas metod för återbruk i projekt

CCBuild erbjuder digitala tjänster som stöttar en övergång till cirkulära flöden. Verktyget består av flera integrerade delar. Micasa dokumenterar materialet i CCBuilds inventeringsapp. Därefter genereras QR-koder som bolaget scannar in med hjälp av inventeringsappen. Med QR-koderna kan Micasa sedan märka produkterna, vilket möjliggör scanning av koderna och tillgång till informationen vart man än befinner sig.

Läs mer:
ccbuild.se
miljöbarometern.stockholm.se (Stockholms stads handlingsplan för cirkulärt byggande)


Dela på: