Samverkan – en positiv kraft

Samverkan kan vara en positiv kraft i arbetet med att skapa transparens och samförstånd mellan parterna. Ett exempel är vårt nybyggnadsprojekt vård-och omsorgsboendet i Rinkeby.

Bristen på arbetskraft inom byggbranschen har lett till att oseriösa aktörer flyttat fram sina positioner. De senaste åren har branschen drabbats hårt av misstankar om fusk, organiserad brottslighet och svart arbetskraft. För Micasa Fastigheter, som är en av Stockholms enskilt största byggherrar och förvaltare av omsorgsfastigheter och hyreslägenheter för Stockholmare 65+, är det högsta prioritet att byggprojekten genomförs under schyssta villkor.

- Våra hyresgäster ska kunna lita på att deras lägenheter eller arbetsplatslokaler är byggda under sunda förhållanden och på schyssta villkor, säger Karl Frisell, chef Nyproduktion Micasa Fastigheter.


Karl Frisell

Ett av Micasas största pågående byggprojekt är det nya, moderna vård- och omsorgsboendet i Rinkeby med 90 lägenheter som ska stå klart hösten 2022. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är beställare och Micasa har upphandlat NCC som entreprenör för projektet, som genomförs i affärsformen samverkansentreprenad.

- NCC har sedan länge arbetat hårt för att komma till rätta med oegentligheter i byggbranschen, bland annat genom vårt medlemskap i Byggföretagen. Det är en högt prioriterad fråga för oss som aktör att öka medvetenheten kring frågan om sund konkurrens i branschens alla led. Det finns fortfarande utmaningar i att säkerställa sunda villkor och det måste vi arbeta med hela tiden, säger Martin Hagberg, produktionschef, NCC.


Martin Hagberg Foto: NCC

Samtliga parter har varit djupt delaktiga i projekteringen i Rinkeby; NCC och deras underentreprenörer (UE), Stockholms stad, som ansvarar för vård- och omsorgsverksamheten som ska arbeta i lokalerna, Micasa och arkitekterna. Projektledarna lägger stort fokus på att alla ska vara delaktiga och kunna påverka, dvs inklusive underentreprenörer och yrkesarbetare.

- Vi har lyckats skapa en mycket god stämning i projektet och vi upplever att det har lett till ett större engagemang då alla känner sig delaktiga, säger Martin.

I ett sunt arbetsklimat med öppenhet, ”öppna böcker” och transparens från alla inblandade minskar risken ytterligare för svart arbetskraft och andra oegentligheter.

- Vi vill attrahera de seriösa företagen för en sund konkurrens på lika villkor. Branschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på våra byggarbetsplatser, säger Karl.

Micasa Fastigheter ingår i avsiktsförklaringen Rättvist byggande, som är den ledande modellen för att säkerställa sund konkurrens på lika arbetsvillkor på byggarbetsplatser. Entreprenadavtalet innebär att entreprenören bedriver sitt projekt med schyssta och sunda villkor som grund, och med Rättvist byggande som en del av avtalet förbinder sig entreprenören ytterligare att kontrollera att samtliga underentreprenörer i alla led betalar skatt och sociala avgifter samt ger sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. På byggarbetsplatsen ska alla ha ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd. Detta gäller även alla underentreprenörer. Den 7 december i år blev det även möjligt för byggherrar i den privata sektorn att ansluta sig till Rättvist byggande, enorm en ideell förening hos branschorganisationen Byggherrarna.

NCC arbetar med olika verktyg för kontroller; t ex det digitala verktyget UE-kedja för ökad transparens i leverantörskedjorna och branschinitiativet UE2015-kontroll för kontroll av regelefterlevnad.

- Vi uppskattar även de utökade krav som Micasa Fastigheter ställer i avtalet om Rättvist byggande och det har kommit att bli ett effektivt verktyg i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete, säger Martin.

Karl lyfter fram samverkansmodellen som en framgångsfaktor i projekt Kvarndörren i Rinkeby. Hela processen med gemensam projektering och ett transparent arbetssätt mellan samverkansparter gör projektet unikt. Schyssta villkor med ordning- och reda i alla led gör att projektdeltagarna känner stolthet och trygghet med att jobba här.

- Det är lätt att bara se de projekt som bekräftar en negativ trend i branschen. Jag vill lyfta fram att väldigt mycket är positivt och vi är många som väljer den schyssta vägen. Samtidigt finns det förstås utmaningar och det krävs ett långsiktigt arbete där alla parter arbetar med samma värderingar och målsättning, säger han.

Det är viktigt att marknadsföra projekt som drivs föredömligt och som håller ingångna avtal och ekonomiska uppgörelser. Särskilt nu när branschen generellt har stora utmaningar med fusk och bristande kvalitet i byggproduktionen som kostar samhället stora belopp.

- Jag är väldigt stolt över hur vi arbetar med projekt Kvarndörren, det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby som vi bygger på uppdrag av Stockholms stad, säger Karl Frisell.

Fakta Rinkeby vård- och omsorgsboende

Fastigheten byggs i hörnet Hjulstavägen och Rinkeby allé och ska inrymma 90 lägenheter för äldre i behov av vård- och omsorg samt personal- och verksamhetslokaler. Visionen är ett boende utan institutionskänsla, utan korridorer och mörka ytor. Boendet byggs i suterräng och blir sex våningar högt. Stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista ansvarar för verksamheten. Planerad inflyttning Q3 2022.

Mer om initiativet Rättvist byggande

Pressmeddelande från 21-12-07
Rättvist byggande: nya siffror vittnar om utbrett byggfusk 

Följ projekt nytt vård- och omsorgsboende i bilder här


Dela på: